1. Fransuva Kimdir

1. Fransuva Kimdir
(François D, OsmanlIlardan yardım gören Fransa kralıdır (1494 – 1547). Yirmi bir yaşında iken kral oldu (1515). Sağlam yapılı, şövalye kral denilecek kadar atak, bilgili, sanat ve edebiyata meraklı idi. Fakat, ka-dmlara fazla düşkündü. Devletin parasını gereksiz yerlere harcadı. Zevk ve eğlence yüzünden sağlığım bozdu.

I. Fransuva, hükümdar olur olmaz 1-talya üzeine yündü. İsviçrelileri yenilgiye uğrattı. Papa ile anlaşma yaparak Katolik din adamları üzerinde egemen olmasını sağladı. Boşalan Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna adaylığını koyduysa da seçimi V, Kari (Şarlken) kazandı. Fransa, Habsburglann topraklarıyla kuşatılmış oluyordu.

I. Fransuva, İtalya’ya yeni bir sefer yaptı. Fakat atak davranması, bozguna uğramasına ve Pavia’da tutsak düşmesine neden oldu. Ülkesi, oğluna naiplik yapan annesi Luiz (Louise) tarafından yönetildi. I. Fransuva’nın annesi ve bir süre sonra da kendisi, Osmanlı padişahı Kanunî Sultan Süleyman’a elçi ve mektup göndererek, gittikçe gücünü artıran V. Karl’a karşı yardım yapılması isteğinde bulundular. I. Fransuva, hem Osmanlı devletiyle anlaşmak istiyor, hem de Avrupa’daki saygınlığım yitirmemeye çalışıyordu. Kanunî de, Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıktan, yararlanmayı uygun gördü. I. Fransuva’ya yardım amacıyla Macaristan üzerine sefere çıktı. Mohaç savaşında büyük bir zafer kazandı (1526). I. Fransuva, tutsaklıktan kurtulmak için Madrid antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşma ile Milano bölgesini ve Bourgogne’u vermeyi kabul etti. Bundan sonra V. Kari ile anlaşmazlıkları sürüp gitti. OsmanlIların Macaristan’a ve Avusturya’ya yaptıkları seferler, I. Fransuva’yı güç durumdan kurtardı. V. Karl’ın Avrupa’daki üstünlüğü de sona erdi.

I. Fransuva’nın, Osmanlı padişahından istediği ayrıcalıklar kabul edilerek bir ticaret antlaşması imzalandı (1535). Fransa, kapitülasyon adı verilen bu antlaşma ile öteki devletlerden daha çok kolaylıklar sağlamış oldu. OsmanlIlar, Preveze zaferinden sonra denizlerde de V. Karl’a karşı Fransızlara yardım ettiler. 1543’te Barbaros Hayreddin Paşa -komutasındaki Osmanlı donanması Fransa kıyılarına gitti. Nis (Nice) şiddetli bir kuşatmadan sonra ele geçirildi. Türkler, Fransızlara yaptıkları bu yardımlar karşılığında Toulon limanından yararlanıyorlar, donanma burada kışlıyor ve ihtiyaçlarını buradan sağlıyordu.

I. Fransuva, Rönesans hareketlerinin ülkesinde yayılmasına çalıştı. Lion’da (Lyon) ipekçiliğin gelişmesini sağladı. Otoriter bir kraldı; mutiakiyeti geliştirdi.


Advertisement

Yorum yazın