Tomurcuklar

Tomurcuklar Sonbaharda yaprağını dökmüş genç bir gövde dikkatli olarak incelenecek olursa, bunun yüzeyinde lentiseller, yaprak izleri, nodyumlar, internodyumlar, tepe tomurcuğu izleri ve diğer tomurcuklar görülür. Bu tomurcuklardan bit tanesi gövde veya sürgünün uç kısmında yer ... Okumaya devam edin →

Sekonder Flöem

Sekonder Flöem Önce koniferlerin sekonder flöemine bir göz atacak olursak bunun oldukça basit bir yapıya sahip olduğu görülür. Dikey sistemde birbirleri ile uca yakın yan çeperlerden birleşen kalburlu hücreler ile parankima hücreleri ve ekseriya lifler bulunur. Arkadaş hücrelerine ... Okumaya devam edin →

Özelleşmiş Gövdeler

Özelleşmiş Gövdeler Bazı gövdeler yaptıktan iş ve yapılan bakımından bizim şimdiye kadar bahsettiğimiz normal gövdelerden farklılıklar gösterirler. Bu gövdeler özellikle yaptıkları işe göre şekil değiştirmişlerdir, özelleşmiş gövdelerin en iyi örneğini rizomlar, yumrular, ... Okumaya devam edin →

Odun

Odun Odunu yani ksilemi meydana getiren hücrelerin yapılarını primer ksilem bahsinde izah ettik. Şimdi odunu diğer özellikleri bakımından inceleyelim. 1-) BÜYÜME HALKALARI (SENELİK HALKALAR) Mutedil bölgelerin odunlarından enine bir kesit alındığında iç içe bir çok halkalar görülür. ... Okumaya devam edin →

Mantar Kambiumu

Mantar Kambiumu Ekseri odunlu ve bazı otsu bitkilerin gövdelerinin bazı bölgelerinde birtakım daimi doku haline geçmiş hücreler tekrar meristematik bir hal kazanarak mantar kambiumunu meydana getirirler. Enine kesitlerde dikdörtgen şeklinde olan mantar kambiumu hücreleri protoplastca zengindir. Protoplastlar ... Okumaya devam edin →

Korteks

Korteks Esasi meristemden hasıl olan korteks çeşitli basit dokulardan müteşekkil olup, epidermis ile primer flöem arasında silindirik bir yapıya sahiptir. Korteks içinde görülen belli başlı basit dokular şunlardır: Parenkima, kollenkima, sklerenkima, ifrazat hücreleri. 1-) PARENKİMA Parenkima ... Okumaya devam edin →

İnorganik Bileşikler

İnorganik Bileşikler 1-) ASİTLER VE BAZLAR Bitkilerin bünyelerinde kuvvetli asitlerin ve bazların konsantrasyonları çok düşüktür, çünkü bitkiler iyi bilinen ekseri inorganik asitlerin ve bazların teşekkülü için gerekli iyonlara çok az miktarda sahiptirler. Genel olarak bitkilerde ... Okumaya devam edin →

Epidermis

Epidermis Epidermis bütün primer dokuları dışardan örten sathî bir koruyucu dokudur. Odunlu bitkilerde tepe meristeminden meydana gelen epidermisin ömrü kısa sürer. Zira odunlu bitkilerde epidermisin altındaki korteksten meydana gelen mantar kambiumu faaliyete geçtikten sonra, daha sağlam ... Okumaya devam edin →

Tomurcuk Gelişimi

Tomurcuk Gelişimi Odunlu bitkilerde tomurcuklar genellikle tomurcuk pulları ile örtülüdürler, ilkbaharda büyümenin başlaması ile tomurcuk pulları açılır. Şöyle ki: tomurcuk pullarının iç yüzeyleri, dış yüzeylerinden daha hızlı büyüyerek dışarı doğru kıvrılırlar. Bundan ... Okumaya devam edin →

Primer Dokular

Primer Dokular Tepe meristemi hücrelerinin farklı şekilde değişikliğe uğraması neticesi çeşitli tipte hücreler ve dokular teşekkül eder. Tepe meristemi hücrelerinin değişikliğe uğraması neticesi ilk planda 3 çeşit doku görülür. Bunlar: 1. Protoderm, 2. Esasi meristem, 3. Prokambiumdur. Bu ... Okumaya devam edin →

Öz ve Öz Işınları

Öz ve Öz Işınları Esas görevi besin maddesi depo etmek olan öz kısmı aralarında geniş hücreler arası boşluklar bulunan parankimatik hücrelerden ibarettir, özde bulunan parankima hücreleri bazı bitkilerde kloroplast ihtiva edebilirler, öz narin hücrelerden meydana geldiğinde, ... Okumaya devam edin →

Organik Maddeler

Organik Maddeler Organik bileşikler bitkilerin kendileri tarafından sentez edilirler ve sayıca inorganik bileşiklerden çoktur. Bazı organik bileşikler yüzlerce atom ihtiva ederler, bu bakımdan inorganik bileşiklerden daha kompleks bir yapıya sahiptirler. Bitkilerde en çok görülen bileşikler ... Okumaya devam edin →

Mantar Oluşumu

Mantar Oluşumu Eski odunlu ve bazı otsu bitkilerin gövdelerinin dış kısmında mantar kambiumunun faaliyeti neticesi dışarı doğru meydana getirdiği hücrelerin mantar ve içeri doğru meydana getirdiği, korteks parankiması hücrelerine benzeyen hücrelerden de felloderm teşekkül eder. 1-) ... Okumaya devam edin →

Lentiseller

Lentiseller Ağaçların gövde ve kök kabukları üzerinde mercek şeklinde delikler mevcuttur. Bu deliklere lentisel denir. Gaz alışverişini temin eden bu’ delikler ilk defa stomaların altında meydana gelirler. Hücreleri arasında geniş boşluklar bulunur. Bazı bitkilerde lentiseller ... Okumaya devam edin →

Kabuk

Kabuk Kambiumun dışında kalan bütün dokuları içine alan bölgeye kabuk denir. Heterojen bir yapıya sahip olan kabuğun hücre muhtevası incelenen bitkinin yaşına ve türüne bağlıdır. Nitekim sadece primer dokulara sahip kök ve gövdelerde kabuk, korteks ve primer flöemden ibarettir. ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...10...Son »