işitme

işitme Çevreden gelen titreşimlerin oluşturduğu uyarıların al­gılanmasını sağlayan duyu. Bu uyarılar özel alıcılar ta­rafından algılanır ve beyin kabuğunun özel bölümlerine taşınarak sesin bilinçli bir biçimde işitilmesini sağlar. İşitme duyusunun işleyişini sağlayan ... Okumaya devam edin →

işeme refleksi

işeme refleksi İdrar kesesindeki idrarın siyek aracılığıyla dışan boşal­masını sağlayan ve istemli olarak kolaylaştırılabilen ya da engellenebilen refleks. Erişkinde bu refleks idrar torbasında 300-400 ml idrar toplandığında çalışmaya başlar. İdrar kesesinin duvarlarının ... Okumaya devam edin →

işaret parmağı

işaret parmağı Elin ikinci parmağıdır. İskelet yapısı, başparmağın dı­şındaki öteki üç parmakta olduğu gibi üç parmak kemi­ği (falanks) ve üç eklemden oluşur ve üç boğumludur. Işaretparmağının hareketlerini parmakların ortak doğ- rultucu, işaretparmağının doğrultucu, ... Okumaya devam edin →

istmus (kıstak)

istmus (kıstak) Anatomide bir organın iki geniş bölgesi arasında kalan dar bölümünü tanımlamak için kullanılan terim (örne­ğin döly atağı istmusu, aort istmusu). Okumaya devam edin →

istek

istek Kişideki bir eksikliği doldurmaya yönelik ruhsal hare­ket. J. Lacan’ın tanımına göre istek, içgüdüsel dürtüle­rin gerçek ifadesi olarak, ruhsal yaşamda temel bir rol oynar. İnsandaki sonsuz istek (isteme isteği, hatta ba­zen doyurulmamış bir isteğin olmasını isteme) ... Okumaya devam edin →

iskelet

iskelet Vücudun belirli bir biçimi koruması için gerekli desteği oluşturan, yumuşak bölümleri koruyan ve kaslara yerle­şim yüzeyi sağlayan, kemik yapıların bütünü. İskeleti oluşturan kemikler özel birleştirici yapılar ve bağlar aracılığıyla bir arada tutulur. Bu özel ... Okumaya devam edin →

iskimi

iskimi İdrarın, idrar akım yollarında oluşan engeller nedeniyle boşaltılamamasından dolayı idrar kesesinde birikmesi. En sık görülen nedenleri, prostatın aşırı büyümesi, si­yek daralması, bazı tümörler ile idrar torbası taşlarıdır. Bazen tümüyle işlevsel olgular da burada ... Okumaya devam edin →

ishal

ishal Sık aralıklarla sıvı ya da cıvık dışkı çıkarma biçimindeki rahatsızlık. Öncelikle sindirim kanalının doğrudan ken­di hastalıklarında görülür. Beslenme alışkanlıklarındaki ani değişiklikler (turist ishali), toksik ve enfeksiyonla il­gili durumlar (paratifo enfeksiyonları, ... Okumaya devam edin →

iskemi

iskemi Dokulara gelen kan akımı ve dolayısıyla oksijen mik­tarının azalmasını belirten dolaşım bozukluğu. İskemi, genel dolaşım yetersizliği sonucu ortaya çıkabilir (ör­neğin şok, kanama, kalp durması). Bu durumda belir­tiler tüm dokularda ortaya çıkar, ama daha çok kan ... Okumaya devam edin →

irradyasyon

irradyasyon Vücuda ışınım uygulanması. Genellikle tedavi amacıyla iyonlaştırıcı (X ışınları) ya da uyarıcı (morötesi ışınlar) ışınım uygulanmasını belirtmek için kullanılan bir te­rimdir. X ışınları tanı amacıyla da yaygın olarak kullanı­lır, çünkü çeşitli ... Okumaya devam edin →

iritabl kolon

iritabl kolon Karnın sol bölgesinde daha fazla olmak üzere kramp tarzı ağrılarla beliren sendrom. Bu ağrılar birkaç daki­kadan birkaç güne değin sürebilir; beraberinde dışkıla- ma düzensizliği (başlangıçta dışkılama sıklığı artar) gö­rülür. İritabl kolon değişik ... Okumaya devam edin →

iritabilite

iritabilite Karakterin kararsız, dayanıksız, değişken olması duru­mu. Çeşitli hastalıkların (başlangıç dönemindeki psiko­patiler, hormonal hastalıklar, metabolik bozukluk du­rumları) belirtisi olabileceği gibi, belirli bir kişiliğin sa­bit bir özelliği de olabilir. Okumaya devam edin →

irit

irit İrisi ilgilendiren iltihabi süreç. İrisin tek başına etkilen­mesi çok enderdir. Genellikle kirpiksi cismin de etki- lenmesiyle iltihap yayılır. Böylece iridosiklit tablosu or­taya çıkar. Okumaya devam edin →

iris

iris Göz merceğinin önünde yer alan daire biçimindeki zara verilen ad; gözün en öndeki uvea(*) gömleğini oluştu­rur. İrisin dış kenarı kirpiksi cisim ile birleşirken, orta bölümündeki açıklık gözbebeğini çevreler. Gevşek bağ- doku yapısındaki irisin ön yüzü endotelle, ... Okumaya devam edin →

irin

irin Beyaz-sarı renkli, yoğun kıvamlı sıvı. Mikroskop altın­da incelendiğinde bol miktarda yıkıma uğramış alyuvar ile bunlara karışmış bakteri kümeleri ve doku yıkımı ürünleri görülür. İrin belirli bir tip akut iltihap sırasında oluşur. İrinli iltihap denen bu tip iltihapların ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...1020...Son »