Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa
Osmanlı veziri (?, 1859-istanbul 1923). Harp Okulu’nu kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirerek orduya Katıioı.l 881 de binbaşı rütbesiyle Belgrat Ataşemlliterliği’ne atandı. Çeşitli yerlerde komutanlıklar yaptıktan sonra ferikliğe yükseldi. Balkan savaşları sırasında (1912) 4. Kolordu komutanıydı. Çatalca savaşlarındaki başarıları üzerine Şark Orduları Genel Komutanlığı’na atandıysa da kurmay kurulunun yetersizliğini ileriye sürerek bu görevi kabul etmedi. Koyu bir ittihatçı olan Abuk Ahmet Paşa’nın, Prens Sabahattin ve Salih Paşa ile anlaşarak, Mahmut Şevket Paşa’ya yapılan suikastı düzenlediği söylenir. Enver Paşa Harbiye Nazırı olunca emekliye ayrıldı (1914). Osmanlı imparatorluğu’nun sonu olan Mondros Mütarekesi’nin İmzalanmasından (30 Ekim 1918) sonra kurulan Damat Ferit Paşa kabinelerinde harbiye ve nafia nazırlıkları yaptı. Bir ara Meclis-i Vükela üyesi seçildi. Ali Rıza Paşa’nın kurduğu hükümette de nafia nazırlığı yaptı.


Advertisement

Yorum yazın