Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

TC hükümetinde adalet işleriyle görevli bakanlık. Osmanlı Devletinde, 19. yy’a kadar adalet işleri Şeyhülislam ile onun atadığı müftü ve kadılarca yürütülüyordu. 19. yy’ın ikinci yarısında bazı yasa düzenleme hareketlerine girişildi. Özellikle Fransa’dan çeşitli yasaların alınmasına başlandı. Bu arada 1868’de Nazırlardan birinin başkanlığında çalışmalarını yürüten Divan-ı Ahkâm-ı Adliye adlı bir örgüt kuruldu. Bu konuda önemli bir yenilik gerçekleştirilmiş oldu. 1878’de mahkemeler Şer’iye ve Nizamiye diye ikiye ayrıldı. Bunun ardından Adliye ve Mezahip Nezareti kurulunca, Nizamiye Mahkemeleri bu Nezarete bağlandı. 1911 yılı 2 Mayısında çıkarılan “Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamname-i Dahilisi”, Adalet Bakanlığı’ nın kuruluşuna temel olmuştur. Bu bakanlığın henüz bir teşkilat yasası yoktur. Bu nedenle Adalet Bakanlığı Teşkilatı, çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla genişletilmeye çalışılmış, yeniden düzenlenmiştir (Sözgelimi 1452, 1256, 3408, 3656, 4358, 4653, 4664, 6119; 49, 109-108, 2253, 2461, 2661, 2659 sayılı yasalar)

Adalet Bakanlığının görevleri, özetle adalet hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesiyle hizmetlere ilişkin her türlü yönetsel çalışmaları kapsamaktadır.

Adalet Bakanlığı, bakanlık görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza işleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hukuk işleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve istatistik Genel Müdrülğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Özlük işleri Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı gibi merkez birimleriyle yerine getirir. Adalet Bakanlığı’nın Merkez Teşkilâtı dışındaki birimleri şunlardır 1. Adli Yargı Teşkilâtı: a- Mahkemeler, b- Sorgu Hakimleri c- Cumhuriyet Savcılıkları, d-Adalet Komisyonları, e- icra ve iflâs Daireleri, f-Ceza infaz ve İslah Kurumlan Müdürlükleri. 2. idari Yargı Teşkilâtı: a- Bölge idare Mahkemeleri, b-idare ve Vergi Mahkemeleri. 3. Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilâtı: a-Adli Tıp ihtisas Daireleri ya da Şubeleri, b- Adli Tabiplikler, Adli Tıp Şube Müdürlükleri.


Advertisement

Yorum yazın