Aeneis Destanı

Aeneis Destanı , Aeneis hakkında bilgiler.

mit., (Lat. Aeneas), Troya kral soyundan Ankhises’le Tanrıça Aphrodi-te’nin oğlu. Troya kral soyu kentin kurucusu Tros’tan sonra iki koldan ilos’un, Ankhises de Assarokos’un torunudur. Yani Priamos’la Anhises’in babalan amca çocukiarjdır. Priamos’un oğulları (Hektor, Paris vb.) ile Ankhises’in oğlu Aineias da aynı kuşaktan büyük babalar bakımından amcaoğlu sayılırlar. Aeneias, anası tanrıça olduğundan yarı-tanrıdır ve bu|bakımdan Hektor’dan da üstün sayılır. Troya Savaşlarına Aineias, baba yurdu Dardanie’den, gelir ve Dardanie’lilerin başında katılır, aineias’ın çocukluğu ve delikanlılığı Dardanie’nin bulunduğu ida Dağı (Kazdağı) eteklerinde geçer. Akhaoi’lu Akhilleus’la ilk çatışması da burada olmuştur. Troya Savaşlarında da Aineias, yiğitlikle Hek-tor’dan aşağı kalmaz, zaman zaman ona öğüt bile verir. Akhaoi’ların- en üglü kahramanlarıyla (Diomedes vb.) döğü-şür; fakat anası Tanrıça Aphrodite, Apollon ve öteki tanrılar onu. hep ölümden korurlar. Diomedes’le vuruşmasında oğlunu kurtarmak isterken Aphrodite de yaralanır. Ilyada’da Ainei-as’ın Troya Savaşlarında ölmeyeceği; Troya kral soyunun ilk atası Dardanos soyunu sürdüreceği; çünkü Tanrı Ze-us’un ölümlü kadınlardan doğma çocuklarından en çok Dardanos’u sevdiği; Priamos’un soyundansa artık iğrendiği; Aineias’ın ve çocuklarının Troya’ya kral olacakları, Tanrı Poseidon’un ağzından haber verilir. Aineias’la ilgili söylenceleri toplu ve ayrıntılı olarak Latin ozan Vergilius’un Aeneis (Aeneas’ın Destanı) adlı yapay destanında anlatılır (Bak. Aeneis).


Advertisement

Yorum yazın