Agah efendi kimdir

Agah efendi kimdir – Agah efendi hayatı , eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler

AGÂH EFENDİ, Çapanzade (1832-1885)
İlk özel Türk gazetesini yayımlayan bir yazarımızdır. İstanbul’da doğdu. Tıbbiye Mektebi’nde eğitim gördü. Bu sırada fransızcayı öğrendi. Sonradan Tıp eğitimini bırakıp, Babıâli (Başbakanlık) Tercüme

Odası’na girdi. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında önemli memurluklarda bulundu. Agâh Efendi 1860’ta “Tercüman-ı Ahval” gazetesini çıkarmaya başladı. Daha önce yurdumuzda iki türkçegazete çıkmıştı. Bunların biri, resmî “Takvim-i Vekayi” öbürü ise, Churchill adında bir İngiliz’in çıkardığı “Ceride-i Havadis” idi. Böylece, Agâh Efendi ilk Türk gazetecisi olmak şerefini kazanıyordu. Gazetenin başyazarı Şinası idi. Şinasi ayrıldıktan sonra, “Tercüman-ı Ahval” zaman zaman kapandıysa da, yayımını altı yıl daha sürdürdü.

Agâh Efendi, bir yandan gazetesini çıkarıyor, bir yandan da memurluk görevini yerine getiriyordu. 1861’de, Posta Nazırı bulunduğu sırada, İlk Türk posta pulunu bastırdı. Böylece, yurdumuzda da posta pulu kullanılmaya başlandı. Agâh Efendi 1867 yılına kadar memur olarak çalışmaya devam etti. O sıralarda Avrupa’ya kaçan Ziya Paşa’nın yakın dostuydu. Bu yüzden, Âli Paşa’nın etkisinde kalarak, o da Avrupa’ya kaçtı (1867). Dört yıl kadar Fransa, ingiltere, Belçika’da kaldı. Sonra, Fuat ve Ali paşaların ölümü üzerine, İstanbul’a döndü, önce İzmir Mutasarrıflığına, sonra da şûrayı Devlet (Danıştay) üyeliğine atandı. II. Abdülhamit hürriyet taraftarlarını türlü nedenlerle sürdürmeye başlayınca, Agâh Efendi de sürülmekten kurtulamadı, önce Bursa’ya, sonra da Ankara’ya sürüldü. Ankara’da altı yıl sürgün kaldıktan sonra, bağışlanarak, 1882’de Rodos mutasarrıflığına gönderildi. Kısa bir süre sonra da, Midilli’ye atandı. Agâh Efendi’nin son görevi Atina Elçiliği oldu (1883). 1885′ te Atina’da öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek, Sultan Mahmut Türbesi’nln bahçesine gömüldü.


Advertisement

Yorum yazın