Ahmet Haşim kimdir hayatı ve eserleri

Ahmet Haşim kimdir – Ahmet Haşim hayatı eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler

( 1885 – 1933)

XX. yüzyıl Türk edebiyatının en dikkate değer şairlerinden biridir. Annesiyle babası Bağdat’lıdır. Ahmet Haşim çocukluğunda babasıyla birlikte birçok yerleri gezip görmüştür. Babasının 1896’da Fizan Mutasarrıflığına atanması üzerine de, okumak için İstanbul’a gönderilmiştir.

Haşim, 1907’de, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, bir yıl kadar memurluk etti. Meşrutiyet’ten sonra, İzmir SuItanisi’nin (lisesinin) edebiyat öğretmenliğine atandı. Üç yıl öğretmenlik ettikten sonra, İstanbul’a döndü. 1929’a kadar İstanbul’da çeşitli görevlerde bulundu. 1929 yılında, Anadolu Demiryolları İdare Heyeti üyeliği ne getirildi. Bu sırada hastalanarak, tedavi olmak üzere Frankfurt’a gitti. İstanbul’a döndükten bir süre sonra da öldü.

Ahmet Haşimilk şiirlerini “Mecmua-i Edebiye”de yayınlamıştır. Şiiryazmaya başladığı sıralarda, Fransız edebiyatına simgecilik (sembolizm) ekolü hakimdi. Ahmet Haşim Türk edebiyatında simgeciliğin en güçlü temsilcisi oldu. Şiir üzerindeki simgeci görüşleri, o çağın anlayışına büsbütün aykırıydı. “Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere vücut bulmuştur” diyerek, şiirde anlam aramanın gereksizliğini belirtiyordu. Gerçekten de, “O Belde”, “Bir Günün Sonunda Arzu”, “Merdiven” adındaki şiirleri simgeciliğin en parlak örneklerindendir. Ona göre “Şairin mânalı olmaktan evvel, daha nice endişeleri” vardı. Esasen bu mânayı da hangi zekâya göre ölçecektik? Ahmet Haşim bu konudaki görüşünü, “Şiir Hakkında bazı Mülâhazalar” başlıklı ön yazısında şöyle açıklıyor:

“Bir dakika için şiirde vuzuhun lüzumu kabul edilse bile, evvelâ vuzuhun ne demek olduğunu anlamak lâzım gelir. Hangi türlü zekânın anlayışı vuzuha kıyas addedilmen? Birisine göre açık olan bir şiirin diğer birisine de öyle görünmesi hiç lâzım gelmez. En güzel şiirler mânalarını kadın ruhundan alan şiirlerdir.”

Ahmet Haşim’in, çok güzel bir türkçeyle yazdığı nesir örnekleri çle vardır. Bunlar, “Gurebâhâne-i Lâklâkan”, “Bize Göre”, “Frankfurt Seyahatnamesi” adındaki üç kitapta toplanmıştır. Şiir kitapları da iki tanedir: “Göl saatleri”, “Piyale”.

Bibliyografya:

Eserleri.—Bize göre – Gurebâhâne-i Lâklâkan – Frankfurt Seyahatnamesi (haz, Mehmet Kaplan, 1969).

Hakkındaki eserler.— Ahmet Haşim, şiiri ve hayatı (Abdülhak Şinasî Hisar, 1962); Ahmet Haşim’in ruh ülkesi (Nâzan Güntür-kün, 1965), Ahmet Haşim’in 24 şiiri (Zahir Güvemli, 1966); Ahmet Haşim, hayatı sanatı ve seçilmiş şiirleri (Şerif Hulusi, 1967); Ahmet Haşim, şairliği ve şiirlerinden seçmeler (Asım Bezerci, 1967, 1972).


Advertisement

Yorum yazın