Ahmet İzzet Paşa Kimdir

Ahmet İzzet Paşa Kimdir , Ahmet İzzet Paşa hayatı hakkında bilgiler.

sadrazam (Manastır/Görice 1864 – İstanbul 1937) . Mutasarrıf Haydar Bey’in oğludur. İstanbul’da askeri rüştiye (1875), askeri idadi (1878) ve birincilikle Harbiye’yi bitirip (1884) süvari teğmeni oldu, Erkân-ı Harb Okulundan sonra da kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı (1887) Harbiye ve Erkân-ı Harbiye’de coğrafya okuttu, daha sonra Goltz Paşa’nın yardımcılığına getirildi. Kolağası olduktan sonra (1889) Hamburg ve Berlin’de piyade ve süvari uzmanlığı kazandı. Dönüşte Erkân-ı Harbiye ikinci Şubesine atandı (1894) ve binbaşı oldu. Halep Redif Fırkası (1895) Bulgar çetelerinin sindirilmesi, Yunan Savaşında Tesalya Harekât-ı Harbiye Şubesi, Şan Redif Fırkası (1897), Cebel-i Dürüz Seyyar Kumandanlığı (1902) Hicaz Hattı Ameliye Kumandanlığı (1903), Yemen isyanında Erkân-ı Harbiye Reisliği (Mirlivalığa yükselişi 1905), ferik rütbesiyle Hudeyde Fırka Kumandanlığı (1907) gibi olağan askeri görevlerde bulunduktan sonra ikinci Meşrutiyet’in ilanıyla Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genel Kurmay) Başkanlığına getirildi, sonra da Âyan üyeliğine seçildi (1911) Balkan/Çatalca Savaşlarını yöneten izzet Paşa 1913’te Başkumandan atandı, sonra da Harbiye Nazırlığına getirildi, izzet Paşa, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Sa-vaşı’na girmemesi için çok çaba harcadı Önleyemediği savaşta Doğu Anadolu’da ikinci Ordu ve Kafkas Cephesi Genel Komutanlığını üstlendi (1916). Brest-Litovsk ve Bükreş konferanslarına asker delege olarak katıldı. Savaştan sonra ittihat Terakki Kabinesi yerine kabineyi kurmakla görevlendirildi (14 Ekim 1918), fakat sadrazamlığı 25 gün sürdü. Sonraki kabinelerde değişik bakanlıklar üstlendi. Kurtuluş Savaşı’ nda Ankara Hükümeti ile iyi ilişkiler sağladı, bir ara Ankara’ya gidip döndü. Ankara’nın onayıyla Harbiye Nazırı oldu ve TBMM hükümetini destekledi. Cumhuriyet döneminde resmi görevi olmayan izzet Paşa, bir ara Elektrik Şirketi idare Meclisi üyeliğinde bulundu.


Advertisement

Yorum yazın