Aşık Paşa

ÂŞIK PAŞA (asıl adı Ali), türk tasavvuf . şairi (?, 1272-Kırşehir 1333). Anadolu’ya Horasan’dan gelmiş eski bir şeyh ailesine mensuptur. Atası, Babaî tarikatının kurucusu bilinen Baba llyas’dır. Babası, Konya’da 6 ay padişahlık yaptıktan sonra bu saltanatı, kendi isteğiyle Karamanoğullarına bıraktığı söylenen Muhlis Paşadır.

Şiirlerinde Â$ık mahlâsını kullanır. Çevresine toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı İlâhiler söylemiştir. Şairliğinden çok şeyhliğiyle tanınmış, hakkında menkıbeler teşekkül etmiştir. «Türk diline kimseler bakmaz idi / Türklere her giz gönül akmaz idi / Türk dahi bilmez idi bu dilleri / İnce yollu ol ulu menzilleri» diyerek hem Türkçeyi, hem Türkleri sevdirmeğe çalıştığı bilinir. Şiirlerinde Anadolu’daki ilk aruz devrinin tatlı çetrefilliği vardır. Aruz ve hece vezniyle söylediği, dörtlük ve gazel şeklinde İlâhileri yanında en tanınmış eseri Garibname adlı,

12 000 beyitlik ahlâkî, tasavvufî, didaktik mesnevisidir. Bunlardan başka, Kimya Risalesi, Fakrname, Vasf-ı Hâl, Hikâye adlı kitapları da vardır, (m)

Aşık Paşa türbesi, 1332’de Âşık Paşa adına Konya’da yapıldı, ön yüzü ve taç kapısı mermer kaplıdır, (m)


Advertisement

Yorum yazın