Bursalı Ahmet Paşa kimdir

Bursalı Ahmet Paşa kimdir – Bursalı Ahmet Paşa hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

( ? – 1497)

En eski Divan şairlerimizdendir. Osmanlı türkçesinin şiir dilini kuranlardan biri olmuştur. Bursa’da yaşayıp ölmüş olduğu için, kendisine “Bursalı” adı verilmişse de, Edirne’de doğduğu da söylenir. Zamanına göre iyi bir medrese kültürü aldı. Sonra, sırasıyla Bursa’-da II. Murat Medresesi’nde müderrislik, Edirne’de kadılık, II. Murat’ın şehzadelerine de öğretmenlik etti. Babası Kazasker Velieddin ölünce, onun yerine kazasker oldu. Fatih Sultan Mehmet’in ilk saltanat yıllarında. Paşa rütbesiyle padişahın vezirleri arasına girdi. Hattâ, padişaha öğretmenlik bile etti. Zarif, hazırcezap, çok bilge bir kişiydi’. Bundan dolayı, Fatih kendisine sürekli iltifat ederdi. Ancak, bir süre sonra, ahlâka aykırı bir davranışından dolay.ı, padişahın gazabına uğradı, idam edilmek üzere hapse atıldı. “Kerem” redifli bir kaside yazıp padişaha göndererek, ölümden kurtulmuş olduğu söylenir. Ahmet Paşa bundan sonra Bursa’ya sürüldü. Orada mütevellilik tahsisatı ile yaşadı. II. Bayezit zamanında, yeni padişahın iltifatını kazanmayı başardı.

Ahmet Paşa, o devrin Şeyhî’den sonra en güçlü şairi, Baki’ye gelinceye kadar geçen devrin de en büyük üstadı sayılır. Divanı basılmamıştır.


Advertisement

Yorum yazın