Fransa

Fransa Hakkında Bilgiler

FRANSA Batı Avrupa’da devlet. Yüzölçümü 547.026, nüfusu

56.184.000 (1990), başkenti Paris.

Doğal ortam. Fransa’nın kuzeyi genellikle düzlük, güneyi ise dağlıktır. Güneydoğuda Alp Dağları, güneybatıda Pirene Dağları uzanır. Ortadaki Masif Santral, Jura ve Voj Dağları, yüksekliği 2.000 metreyi aşmayan yaşlı dağ kütleleridir. Ülkenin üçte ikisi ova ve yaylalarla kaplıdır. Ülkenin Akdeniz’de ve Atlas Okyanusu’nda, kıyıları vardır ve ırmaklar bu iki denize dökülür (Garonne, Loire, Sen Atlas Okyanu-su’na, Rhone Akdeniz’e). Bu ırmakların huni biçimindeki ağızlarında korunaklı limanlar vardır, bunların en büyüğü de Akdeniz kıyısındaki Marsilya Limanidır. Ülkenin Akdeniz kıyılarında, Akdeniz batı kesiminde ise okyanus iklimi görülür. Yalnız ortadaki ve doğudaki dağlık kesimlerde soğuk ve kuru bir iklimle karşılaşılır. Okyanus ikliminin egemen olduğu batı ve kuzey kesiminde geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar, yeşil çayırlar ve tarlalar yer alır. Buna karşılık güneyde her mevsimde yeşilliğini koruyan makiler, zeytin ve çam ağaçlan görülür.

Nüfus ve ekonomi. Fransa’da halk tek kökenden gelmiş değildir. Es-kiçağ’da Roma egemenliğinde kalmış, kavimler göçüne uğramış, çeşitli kavimlerin karışımından (Gal, Neo-Latin) bugünkü Fransız ulusu doğmuştur. Fransız dili de Roma egemenliği zamanında Latince’den doğup gelişmiştir. Ülkenin 55 milyona yaklaşan nüfusu oldukça düzensiz dağılmış durumdadır. Başkent Paris yöresi ülke nüfusunun beşte birini içermektedir. Yakın çevresiyle birlikte nüfusu 10 milyona varan Paris’i, Marsilya, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes ve Bordeaux kentleri izler.

Fransa, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan sonra Avrupa’nın en büyük tarım ülkesidir. Önemli ölçüde buğday, mısır, şekerpancarı, patates üretir. Şarap üretiminde de İtalya ile birlikte dünyada birinci sırayı alır.
Fransa dünyanın önde gelen endüstri ülkelerinden biridir. Ulusal gelirin yarıdan fazlası endüstriden sağlanır. Endüstri alanında 9 milyon kişi çalışır. Enerji kaynakları tüketimi karşılayacak durumda değildir. Eskiden önemli olan taşkömürü üretimi 1960’tan sonra gerilemişti. Buna karşılık doğal gaz ve hidroelektrik üretimi önemlidir. Fransa enerji gereksiniminin dörtte üçünü dışardan petrol alarak karşılamaktadır. Bu nedenle son yılarda yeniden taşkömürü üretimine ve nükleer enerjiye hız vermiştir.

Fransa’nın maden kaynakları zengindir: Demir, boksit, kömür, vb. Otomobil, tersanelerde her türlü gemi yapımı, uçak endüstrileri ileri düzeydedir. Endüstrileşmekte olan ülkelere askeri gemi ve uçak yapıp satmaktadır. Tekstil endüstrisi de büyük ölçüde gelişmiştir. Orman ve tarım ürünlerine dayalı endüstriler de ülke ekonomisinde büyük bir yer tutar.

Bütün bu endüstri üretimini ülke içinde taşımak ve limanlara ulaştırmak için geniş bir su, kara ve demiryolu ağı kurulmuştur.

Turizm, Fransa’nın en büyük gelir kaynaklarından birini oluşturur. Fransa, Avrupa’da yaşam düzeyinin yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Nüfus başına yıllık ulusal gelir 9.940 dolar dolayındadır.

Tarih: Fransa’da lö 1. yüzyılda Keltler ve Iberler oturuyordu. Aynı yüzyılın ortalarına doğru Romalılar Sezar zamanında buraları ele geçirdiler. Daha sonra Vandallar, Germenler, Vizigotar, Hunlar ve 5. yüzyılda Franklar buralara egemen oldular. Fransa adı Franklar’dan gelir. Frank Kralı Clovis ülkeyi birlik altında topladı. 8. yüzyılda Ka-rolenj sülalesi, 10. yüzyılda Capet sülalesi yönetimi ele geçirdi. 16. yüzyılın sonlarına doğru 2. Henri Bourbon sülalesini başlattı. 14. Louis zamanında (1661-1715) Fransa Krallığı en parlak dönemini yaşadı. Soylular ve kilise kralın otoritesine tamamen boyun eğdi, ancak sürekli savaşlar sonucu çöküntü başladı. 1789’da Büyük Fransız Devrimi patlak verdi. Kral 16. Louis ve eşi giyotinle idam edilerek, cumhuriyet kur1-duysa da uzun ömürlü olmadı. Napolyon Bonapart başa gelince yeni bir döneme imparatorluğa geçildi (1804). Napolyon Avrupa’nın büyük bir bölümünü ele geçirdi. Napolyon’un yenilmesinden sonra Fransa’da krallık yeniden kurulduysa da 1848 devrimiyle cumhuriyete geçildi. Fransa 1870-1871 ’de, 1914’te, 1939’da Almanya ile üç kez savaşa girdi. Başta Paris olmak üzere Fransa’nın büyük bir bölümü 1940’ta Alman işgaline uğradı. Savaş sonrasında Fransa kazanan ülkeler arasında yer almasına karşın, sömürgelerinin birçoğunu kaybetti. Savaşta önemli rol oynayan general De Gaulle 1958’de Cumhurbaşkanı seçilince Cezayir’e bağımsızlık tanıdı. Fransa’da yeni bir anayasa yürürlüğe koyarak cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemini getirdi. 1969’da Pompidou, 1974’te Giscard d’Estaing cumhurbaşkanı oldu. 1981’de genel seçimi sosyalistler kazanıp, sosyalist lider François Mitterrand cumhurbaşkanı seçilince 23 yıllık sağ iktidar dönemi sona erdi. Bir sonraki seçimleri de Mitterrand kazandı.


Advertisement

Yorum yazın