Fransa Hakkında Bilgiler

Fransa Hakkında Bilgiler
FRANSA, Batı Avrupa’da, taşıma ve ulaştırmanın çok yoğun olduğu iki önemli denizde kıyıları bulunan > bir ülkedir. Atlas Okyatıusu’na • dökülen ırmakların huni biçimli ağızlarında (Bak. Haliç) korunaklı limanlar kurulmuştur. Bununla birlikte, ülkenin en büyük limanı Akdeniz kıyısındadır (Marseille = Marsilya). Hemen her yönde, yüksek dağlar, doğal sınırlar meydana getirmiştir; yalnız Belçika, Lüksemburg ve Almanya ile olan sınırlar boyunda, doğal engeller yoktur.

Yumuşak (ılıman) okyanus iklimi doğudaki yüksekdağlara kadar etkilidir. Ancak, Elsass – Lothringen ve Burgund’ da ve Merkez Platosu’nun yüksek yerlerinde, mevsimler arasında aykırılıklar artar; yani, kara iklimi belirmeye başlar. Alpler ve Merkez Platosu, güney kıyı yörelerini ve Ron (Rhône) vadisinin aşağı bölümlerini, soğuk kuzey ve kuzeydoğu rüzgârlarından korur. Buralar, Akdeniz iklim alanına girer (yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı, serin veya ılık).

Doğal bitki toplulukları, ülkede görülen iklim ayrılıklarını yansıtır. Kışın yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu ormanlar, yeşil çayırlar ve tarlalar, ancak okyanus ikliminin egemen olduğu yörelerde bulunur. Buna karşı güneyde, her mevsimde yeşilliğini koruyan Akdeniz bitkileri, zeytinlikler, incirlikler yer alır; hatta kıyının kimi köşelerinde palmiyeler, kışı da açıkta geçirir.

Fransa’da halk, tek kökten türemiş değildir. Eskiçağ’da Romalılar, özellikle Akdeniz kıyılarından içerilere doğru ilerleyip yayılmışlar ve Keltler’i yenilgiye uğratmışlardır. Güney Fransa’da, Romalılardan kalma birçok yapılar vardır. Fransız dili de Latiııceden doğup gelişmiştir. Fransa’nın orta ve kuzey bölümlerinde yaşayanlar, güneydekilerden ayrıdır. İS. 400 yıllarında, kuzeydoğudan Franklar gelmişler ve ülke, adını ve u-lustan almıştır IX. yüzyılda dâ, kuzeyden Normanlar (Vikingler) gelerek Manş denizi kıyılarına yerleşmişlerdir. Nor-mandi yöresi, adını bu ulustan almıştır. V. – VII. yüzyıllarda İngiltere’den gelen Breton’larm yerleştikleri yere Bretagne adı verilmiştir (Küçük Britanya anlamında).

Fransa, 200 yıl önce, krallıkla yönetilen bir devletti. 1871’den beri cumhuriyetle yönetilmektedir. Paris, Fransa’ nın başkenti, aynı zamanda kültür, endüstri, ticaret, moda ve eğlence merkezidir, ülkede tüketilenlerin hemen hemen yarısı, Paris ve çevresindeki fabrikalarda ve atelyeJerde yapılır. Ayrıca, büyük makine ve taşıt fabrikaları da vardır.

Fransa’nın Yüzölçümü 547 000 km*., Nf, 52 500 000’dir Nüfusun çoğunluğu ka-toliktir; %62’si kentlerde yaşar. Halk, türlü köklerden türemiş olmakla birlikte, dil, kültür ve yönetim bakımından tam bir birlik oluşturmuştur. Bununla birlikte, Bretagne (bretanya) ve Nor-mandie (normandi) gibi yöreler, çoğu balıkçı olan ahalisiyle ve güneyde Gas-cogne (gaskonya), Akdeniz kıyısında Provence (provans) henüz birçok özelliklerini korumaktadır. Nüfusun dörtte biri tarımla uğraşır. Fransa bağcılığı ve şarapçılığı, önemli bir gelir kaynağıdır. Bunun yanında endüstri de çok gelişmiştir (demir – çelik ve XVIII. yüzyıldan beri moda endüstrisi). Batı Akdeniz’deki Korsika adası, Fransa’nındır.

Fransa’nın bütün yöreleri, uzunca bir zaman önce, iyi karayollarıyla birbirine bağlanmış ve yoğun bir karayolu ağı meydana getirilmiştir. Demiryolu agı da yoğundur. Bu yollar, Paris’ten başlar ve bütün ülkeye ışınlar gibi uzanır. Anayollar üzerindeki katarlar elektrikle işletilmektedir. Irmaklar, daha önceden, taşıma elverişli olacak biçimde düzenlenmiştir ve kanallarla birbirine bağlanmıştır. Ancak, kimisi günümüzün isteklerine uymamaktadır ve yeniden çalışılmasını gerektirmektedir (derinleştirme, genişletme).

Fransa’da, bir km2 yere, ortalama olarak 97 – 98 kişi düşmektedir. Batı Avrupa’nın hiç bir ülkesi, bu ölçüde seyrek nüfuslu değildir. Ülkenin bütününde egemen olan, elverişli okyanus iklimi, tarımın gelişmesini sağlamıştır. Bundan başka, topraklar çok yerde verimlidir. Bu durumda Fransa, dış ülkelerden besin almadan, kendi kendine yetebilen ve yaşayabilen bir ülkedir. Köylerden ayrılan birçok kimse şehirlere yerleşmektedir. Tarımsal işletmeler, yeni donatımlarıyla (makineler vb.), eskisi kadar insan gücü gerektirmemektedir. Buna karşılık, gelişmesini sürdüren endüstrinin işgücü gereksimesi durmamıştır.

Endüstri, çoğunlukla büyük kentlerde, özellikle Paris ve çevresinde toplanmıştır. Paris’te çalışanların %40’ından çoğu, maden endüstrisinde etkindir. Otomobil, uçak, tekerlek lastikleri, dokuma makineleri yapan kimi firmalar, dünyada ünlüdür.

Fransa, ticaret gemileri bakımından tía yeteri kadar varlıklıdır. Uzak havayolları Paris’te birleşir.

Fransa, dış ülkelere, en çok makineler. taşıtlar, demir ve çelik eşya ve araçlar, kimyasal endüstri ürünleri, dokumalar, tahıl, şarap, parfümeri gereçleri satar.


Advertisement

Yorum yazın