Frigler Hakkında Bilgiler

Frigler Hakkında Bilgiler
FRİGLER, Balkan yarımadasından gelerek Batı Anadolu ile îç Anadolu’da Frigya denilen yerde bir devlet kurdular (Î.Ö. 1200). Frigler savaşçı bir kavimdi. Hititler üzerine saldırdılar; onların şehirlerini yıkıp yaktılar. Hitit devletini ortadan kaldırdılar. Sonraları sınırlarını doğuda Kızılırmak boylarına, güneyde Adana’ya kadar genişlettiler. Sakarya ırmağı ile Ankara arası, en kalabalık oldukları yerdi.. İ.Ö. XII. yüzyıldan VII yüzyıla kadar beş yüz yıl süren Frig devleti hakkında fazla ve kesin bir bilgi yoktur. Asur tabletlerinden, Frigler-le Asurluîarın savaşlarını öğrenmekteyiz. Friglerin Batı Anadolu’yu ve Lidya’ yı egemenlikleri altına aldıkları da anlaşılmaktadır. Frig devletini,. İ.Ö. VII. yüzyılın ilk yarısında Kafkas dağlarını aşarak doğudan Anadolu’ya giren Kimmerler yıktılar. Kimmerlere karşı yenilen Frigya kraiı Micjas’ın üzüntüsünden öküz kanı içerek intihar ettiği söylenir (İ.Ö. 60o veya G76). Frigler. bundan sonra önemli bir varlık gösterememişlerdir. İ.Ö. 609 yılında ülkeleri Lidya devleti t ırafından ele geçirilmiştir.

Friglerin başında Midas adı verilen bir kralları vardı. Başkentleri Gordion şehri idi. Midas da din merkezi olan bir şehirdi. Frigler çiftlik ve hayvancılıkla geçinirlerdi. Devletleri zengin, kendileri varlıklıydı. Krallar, tarımın gelişmesine önem vermişler, tarımı korumak için ağır kanunlar koymuşlardır. Bu kanunlara göre, bir öküz kesenin veya bir sapan kıranın cezası ölümdü. Çiftçi olan Frigler, bitkileri yetiştiren ve büyüten bir yer tanrıçasına ve onun sevgilisi olan bir tanrıya taparlardı. Onların inanışına göre, bu tanrıça, her yıl sonbaharda sevgilisini ölüme sürükler, fakat o. ilkbaharda yeniden dirilirdi. Böyleee doğanın sonbaharda öldüğü, ilkbaharda yeniden dirildiği anlatılmak istenmişti. Frigler. tanrının öldüğü zamanlarda yas, ayinleri, dirildiği zamanlarda ise şenlik törenleri yaparlardı. Bu ayin ve şenliklerde davul, dümbelek, kaval gibi çalgılar çalarak bayılıncaya kadar dans ederlerdi. Frigler, üzerlerinde renk renk geometri şekilleri ve hayvan resimleri olan çanak, çömlekler yapmışlar, maden işçiliğinde, dokumacılıkta, tentene örücülüğü gibi sanatlarda çok ileri gitmişlerdi. Müzikte de ilerlemiş pldukları bilinmektedir. Binalarını kerpiçten ve tahtadan yapıp, önlerini kabartmalar ve nakışlarla süslemişlerdir.

FRİGYA, Eskiçağ’da, Sakarya ırmağı ile Büyükmenderes ırmağının yukarı bölümleri arasında kalan, Friglerin oturdukları yerin adıdır. Burası ağıl Frigya’ dır. Bu ülkenin sınırları zamanla doğuda Kapadokya’ya. güneyde Kilikya’ya kadar genişlemiştir.


Advertisement

Yorum yazın