Fuzuli Kimdir

Fuzuli Kimdir
FUZULÎ, büyük bir Türk şairidir (1480- 1556). Azeri ve Osmanlı edebiyatının en ünlü kişilerinden biridir Osmanlı şiirinin gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. Fuzulî’nin yaşantısı hakkında bilgiler azdır. Irak’ta Hille’de veya Kerbela’ da doğduğu sanılmaktadır. Ömrünün büyük bir bölümünü bu çevrede geçirmiştir. Ana dilinin Türkçe olduğu kesindir. İyi bir öğrenim görmüştür. Arapça ve Farsçayı, bu dillerde şiir söyleyecek kadar iyi öğrenmiştir. Fuzulî, Irak’tan başka bir ülkeye gitmemiştir. Kanunî Sultan Süleyman, Bağdat’a girdiği zaman onun için kasideler yazmıştır. Bunlardan, «Geldi Bürc-i Evliyaya Padişah’ı namdar» tarih mısraını taşıyan kasidesi çok tanınmıştır. Fuzulî, ileri gelen Osmanlı devlet adamlarına da kasideler vererek onların koruyuculuğuna sığınmak istedi. Kendisine Evkaf gelirinden maaş bağlandı. Fakat, padişah İstanbul’a döndükten sonra bu parayı almakta güçlük çekti. Bunun üzerine ünlü Şikâyetnamesini yazarak İstanbul’da nişancı Celâlzadeye yolladı. Bir süre geçtikten sonra bağlanan parayı almaya başladı. Fuzuli, Irak’ta çıkan veba salgınında öldü. Mezarının nerede olduğu kesin olarak belli değildir.

Fuzulî, bilgili, sanat gücü yüksek bir şairdir. Pek çok kimse onun etkisi altında kalmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç divanı vardır. Divanındaki şiirlerinde üstün bir lirizm görülür. Leyla ve Mecnun’da tasavvuf felsefesini açıklamıştır. Hadikat-üs Sü-eda’da peygamberin kıssaları ile Kerbela olayı üstünde düşünce ve duyuşlarını belirtmiştir. Fuzul’înin önemli özellikleri, içtenliği, coşkunluğu ve sadeliğidir. «Hüsn ü Aşk», «Rind ü Zahid», «Beng ü Bade» gibi daha başka eserleri de vardır.


Advertisement

Yorum yazın