Germiyanoğulları Beyliği Hakkında Bilgiler

Germiyanoğulları Beyliği Hakkında Bilgiler
GERMİYAN OĞULLARI, Batı Anadolu’ da kurulan bir Türk beyliğidir (1302 -1390) ve (1402- 1429). önceleri Türk boylarından birinin adı olan germiyan, sonradan bir aile ile bu beyliğe denilmiştir. Germiyan Türkmenlerinin, Ce-lâleddin Hammşah ile Anadolu’ya geldikleri ve Selçukluların hizmetine girdikleri anlaşılmaktadır. Germiyan Türk-leri, daha sonra Batı Anadolu’ya gelerek Kütahya ve çevresinde yerleşmişlerdir.

Germiyan beyliğinin kurucusu olan Yakup Bey, Kerimüddin Alişir Beyin oğludur. Beyliğin başkenti Kütahya’dır. Yakup Bey, Karamanoğullarından sonra Anadolu beylerinin en güçlüsü idi. İyi yetiştirilmiş bir kuvveti olduğu için komşu beylikler kendisinden çekiniyordu. Yakup Bey, İlhanlIlara bağlı olmakla birlikte istediği gibi davranıyor, BizanslIlarla savaşıyordu. Alaşehir’i kuşattı ise de BizanslIların çağrısı üzerine Anadolu’ya gelen Katalanlara karşı başarı sağlayamadı; Alaşehir’i ele geçiremedi. Yakup Bey, komutanlarından Aydınoğlu Mehmet Beyi, Batı Anadolu’ ya gönderdi. Mehmet Bey, Birgi, Ayaso-lug (Selçuk) ve çevresini ele geçirdi. Daha sonra burada Aydınoğulları beyliğini (Bak.) kurdu.

İlhanlIların Anadolu genel valisi o-lan Emir Çoban’a Yakup Bey, bağlılığını bildirdi. Fakat, Anadolu beylerini ortadan kaldırmak isteyen İlhanlı valisi Timurtaş’ı geri dönmek zorunda bıraktı (1327). XIV. yüzyılın ilk yarısında en parlak devrini yaşayan Germiyanoğulla-rı beyliği, Yakup Beyin ölümünden sonra gerilemeye başladı. Yakup Beyin yerine oğlu Mehmet Bey geçti. Bunun zamanında Kula ve yöresi ile Simav gölü, BizanslIlardan geri alındı, Mehmet Beyden sonra oğullarından* âüleymanşah, Germiyanoğulları hükümdarı oldu. Sü-leymanşah, Karamanoğullanmn saldırısına uğrayan Hamitoğullarmdan Hüsa-meddin llyas Beye yardım etti; ülkesl-nlh bir bölümünü koruyabilmek için OsmanlIlarla iyi İlişkiler kurmayı gerekli gördü. Bunun için kızını, Osmanlı hükümdarı I. Murat’ın oğlu Yıldırım Baye-zit’le evlendirdi. Kızın çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet’i OsmanlIlara bıraktı. Kendisi Kula’ya çekildi ve orada öldü (1388). Süleymanşah, bilim adamlarını ve şairleri korumuş, kendi adına «Kâbusname»yi ve «Merzi-banname»yi Türkçe’ye çevirtmlştir.

Süleymanşah’tan sonra yerine oğlu

II. Yakup Bey geçti. Kosova savaşından sonra I. Murat’ın şehit edilmesi üzerine Yıldırım Bayezit, Osmanlı hükümdarı olmuştu (1389). Bu durumdan yararlanmak isteyen II. Yakup Bey, kız kardeşi için çeyiz olarak verilen yerleri geri almaya başladı. Yıldırım Bayezit, Rumeli’de düzeni yeniden kurduktan sonra Anadolu’ya geçti. Kendisini karşılamaya çıkan II. Yakup Beyi yakalayarak İpsala kalesine hapsetti. Germi-yanoğullarının ülkesini Osmanlı devletine kattı (1390).

II. Yakup Bey, Ankara savaşından sonra Germiyanoğulları beyliğini yeniden kurdu. Çelebi-Mehmet’le ve II. Murat’la İyi geçindi. Erkek çocuğu olmadığı için Edirne’ye giderek ülkesini II. Murat’a vasiyet etti. Dönüşünden az sonra öldü (1429). Germiyanoğulları beyliği de OsmanlIlara geçti.


Advertisement

Yorum yazın