Haçova Meydan Savaşı Hakkında Bilgiler

HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI, Osmanlılarla Avusturyalılar arasında Macaristan’da yapılmıştır (1596). Avusturya ile savaş III. Murat zamanında ve 1593 yılında başlamıştı. Savaşın ilk yıllarında

Osmanlı orduları yenilgiye uğradılar. Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri, Avusturyalılar tarafına geçtiler. Bu sırada III. Murat öldü; yerine oğlu III. Mehmet padişah oldu (1595). Cephedeki durumun gittikçe bozulması ve Estergon kalesinin düşman eline geçmesi üzerine III. Mehmet sefere çıkmak zorunda kaldı. Padişahın ordunun başına geçmesi, asker arasında çok iyi karşılandı. Türk v kuvvetleri, daha önce alınamayan Eğri kalesini yirmi gün süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. III. Mehmet Eğri fatihi unvanım aldı. Bundan sonra ordu. Eğri kalesinin güneyinde bulunan Haçova’ya geldi. Burada imparatorun kardeşi arşidük Maksimilien’in (Maximilien) komutasındaki Alman, Macar ve öteki Avrupa devletlerinin kuvvetlerinden oluşan kalabalık bir ordu ile karşılaştı. Osmanlı ordusuna da Kırım hanının kuvvetleri katılmıştı. Cafer Paşa komutasında, düşman üzerine gönderilen az bir kuvvet başarı sağlayamadı. Bu durum, padişahı ve büyük-veziri kuşkuya düşürdü. Ne yolda dav-ranılacağı hakkında bir ordu görüşmesi yapıldı. Padişah, orduyu bir komutana bırakıp geri dönmek istiyordu. Görüşmede padişahın hocası ve tarih yazarı Sadeddin Efendi de vardı. O, «Bu büyük bir iştir, Haşan Paşa, İbrahim Paşa ve gayrisi ile olur biter değildir; padişahın askere baş olması gerekir» dedi. Bunun üzerine ordu ovaya çıkıp savaş düzeni aldı. 26 ekim 1596’da savaş başladı. Düşman kuvvetleri, padişahın bulunduğu yere saldırdılar ve merkezi sardılar. Padişah, ordunun gerisine çekildi. Akşam olunca, savaş ertesi güne bırakıldı. O gece karakollarda gerekli önlemler alındı. Ertesi günü öğleden sonra, düşman bütün gücüyle saldırıya geçti. Ordunun içine daldı ve yağmaya başladı. Osmanlı ordusu bozulmak üeere idi. Padişah, yine Sadeddin Efendinin beklemesini ve kuşkuya düşmemesini istemesi üzerine yerinde kaldı. Akşam yaklaştığı sırada, düşmanın çadırlar araşma girdiğini gören seyis, aşçı, deveci, katırcı ve geri hizmetlerde çalışan erler, ellerine geçirdikleri kazma, balta ve sopalarla saldırıp düşmanın bir bölümünü öldürdüler; «Kâfir kaçtı» diye de bağırmaya başladılar. Bunun üzerine dağılan kuvvetler toplanıp düşman üzerine saldırmaya başladılar, öncü kuvvetleri komutan Çağalazade Sinan Paşa gizlendiği pusudan çıkarak atlı kuvvetleriyle düşmanın arkasından saldırıya geçti. Yirmi bin düşmanı bataklığa sokarak yok etti. Bundan sonra düşman ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Yatsı vaktine kadar düşmandan elli bin kişi öldürüldü. Böylece çok güç de olsa Haçova savaşı büyük bir zaferle sonuçlandı. En güzel Alman toplarından 95’i ele geçirildi. Haçova savaşında Osmanlı ordusunun 140 bin, düşman ordusunun 300 bin kadar olduğu belirtilmektedir.


Advertisement

Yorum yazın