Hamitoğulları Beyliği Hakkında Bilgiler

HAMİTOĞULLARI, Anadolu’da Akdeniz bölgesinin “batısında kurulan bir Türk beyliğidir. Selçuklular, Hamit Bey yönetimindeki Türkmen aşiretini Burdur, İsparta, Eğridir ve Yalvaç taraflarına yerleştirmişlerdi. Hamitoğulları beyliğinin kurucusu, Hamit Beyin torunu Dündar Beydir. Selçukluların gittikçe zayıflaması üzerine Dündar Bey, beyliğini Göller bölgesinde kurdu. Eğridir’i başkent yaptı. Sınırlarını genişleterek Göl-hisar, Korkuteli ve Antalya’yı aldı. Antalya ve çevresini kardeşi Yunus Beyin yönetimine verdi. Böylece Hamitoğulları biri Eğridir, öteki Antalya olmak üzere iki kola ayrıldı. Dündar Bey, öteki Anadolu beyleri gibi İlhanlIlara bağlı kaldı. Her yıl vergisini gönderdi. Fakat, Anadolu’ya vali olarak gönderilen Timurtaş, Antalya’ya kaçan Dündar Beyi yakalayarak öldürdü (1324). Antalya çevresini, bu olayda kendisine yardım eden Yunus Beyin oğlu Mahmut’a bıraktı. Dündar Beyin öldürülmesinden sonra, oğullarından Hızır Bey, babasının ülkesinden bir bölümünü eline geçirdi. Mısır’daki öteki oğlu tshak Bey, Anadolu’ya gelerek Hamitoğulları beyliğinin yönetimini eline, aldı. İshak Beyden sonra, yerine öteki kardeşi Mehmet Beyin oğlu Muzafferüddin Mustafa Bey geçti. 1344’-te Muzafferiyye medresesini yaptırdı. Ondan sonra beyliğin başına geçen Hü-sameddin llyas Bey, Karamanoğullarıyle savaştı. Yenilgiye uğrayarak Germiyan-oğlu Süleymanşah’m yanına kaçtı. Onun yardımıyla yeniden ülkesine sahip oldu. Yerine oğlu Kamalüddin Hüseyin Bey geçti. Osmanlı padişahı I. Murat, Hüseyin Beyden seksen bin al-şehir, Seydişehir ve Karaağaç! satın aldı (1374). Hüseyin Beye, Eğridir ve İsparta kaldı. Birinci Kosova savaşında OsmanlIlara yardım için oğlu Mustafa Beyle asker gönderdi. Hüseyin Bey 1391’de öldü.

Hamitoğullarımn Antalya kolunda Mahmut Beyden sonra yönetimi Hızır Bey eline aldı (1327). Antalya, on bir

yıl Kıbrıs kralının işgalinde kaldı. Sonra yeniden Hamitoğullarınm eline geçti. Yıldırım Bayezit, Antalya ve çevresini alarak burasını oğlu İsa Çelebi’ye sancak olarak verdi. Böylece Hamitoğulları beyliğinin iki kolu da sona erdi.

Ankara savaşından (1402) sonra Hamitoğullarından Osman Bey. Korkuteli ve çevresini aldı. Timur’un egemenliğini tanıdı. Antalya’yı da alman isterken Antalya sancak beyi bir baskın yaparak Osman Beyi öldürdü (1423). Bö,t lece Hamitoğulları beyliği de tarihe karıştı.


Advertisement

Yorum yazın