İstanbul Konferansı

İstanbul Konferansı Tarihi , İstanbul Konferansı Neden Toplandı

İSTANBUL KONFERANSI, Paris antlaşmasını imzalamış olan Osmanlı devleti, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Almanya ve İtalya arasında yapıldı (1876). Bu konferansta, Bosna, Hersek ve Sırbistan, ile Bulgarların yaşadığı yerlerde Müslüman ve Hıristiyan halk arasındaki anlaşmazlığa son verilmesi, Rumeli’de güvenliğin sağlanması, yapılacak ıslahatın ana çizgileri görüşülecekti. Konferansa dışişleri bakanı Saffet Paşa başkanlık edecekti.
Osmanlı devleti, Avrupa devletlerinin içişlerine karışmalarını uygun görmüyordu. Bu durumu önlemek için önceden hazırlamış olduğu Anayasayı (Kanunu Esasi) konferansın açıldığı/ gün ilân etti. Konferansta gündem üzerinde görüşülürken top sesleri işitildi. Saffet Paşa delegelere, «İşittiğiniz top sesleri, bütün Osmanlı ülkeleri için Anayasanın yürürlüğe girdiğini bildiriyor. Bundan sonra Osmanlı devleti meşrutiyetle yönetilecektir. Artık gereken ıslahatı halk kendisi yapacaktır./Konferansa gerek kalmamıştır» dedir Bu açıklama konferansa katılan delegeler üzerinde olumsuz bir etki yaptı ve ciddiye alınmadı. Rus elçiliğinde, Osmanlı delegeleri bulunmadan öteki delegeler görüşmeleri sürdürdüler. Aralarında vardıkları anlaşmaya göre, Osmanlı devletinden Sırbistan ve Karadağ ile eski duruma göre barış yapılmasını, Bosna ve Hersek ile Bulgaristan’a Avrupa devletlerinin koruyuculuğunda özerklik verilmesini istediler. Bu öneriler, BabIâli’de toplanan bir genel mecliste görüşüldü. Osmanlı devletinin bağımsızlığına ve onuruna aykırı görüldüğünden reddedilmesine karar verildi. Durum, ilgili devletlere bildirildi. Konferans, bir sonuca varmadan dağıldı.


Advertisement

Yorum yazın