Kadı Burhaneddin Kimdir

Kadı Burhaneddin Kimdir , Kadı Burhaneddin Hayatı ve Eserleri

Kadı Burhaneddin , Sivas yöresinde kendi adıyla bir devlet kurmuştur; iyi yetişmiş, şair ve bilgindir (1334 -1398). Kayseri kadısı Şemseddin Mehmet’in oğludur. On dört yaşma kadar Kayseri’de babasının yanında okudu. Sonra babasıyla Mısır’a giderek öğrenimini orada tamamladı. Şam’da ünlü bilginlerden ders gördü. Babasının ölümünden sonra bir süre Halep’te kaldı. 1364’ te Kayseri’ye dündü. Eretna devleti (Bak.) hükümdarı Mehmet Bey, onu henüz yirmi yadında iken babasının yerine kadı atadı. Kızım da onunla evlendirdi. Mehmet Beyin öldürülmesinden sonra yerine geçen oğlu Alâeddin Ali Beye vezir oldu. Alâecldin Ali Bey 1380’de ölünce yerine yedi yaşındaki oğlu geçti. Kadı Burhaneddin, ona atabey oldu. Fakat bir süre sonra sultanlığını ilân etti. Adına hutbe okuttu ve para bastırdı (1381). Kadı Burhaneddin on sekiz yıl hükümdarlık. yaptı. Bu süre içinde komşusu olan beyliklerle çarpıştı. Osmanlılar ve Timur ile de savaştı. Yanından kuvvetleriyle ayrılan Akkoyunlu beylerinden Kara Yölük Osman Beyi az bir kuvvetle izlerken onunla yaptığı çarpışmada yenilgiye uğradı ve öldürüldü.

Kadı Burhaneddin, zeki bir devlet adamı, cesur bir komutan, yiğit bir savaşçı, bilgin ve yazar bir kadı, Arapça, Farsça, Türkçe şiir yazan bir şairdi, fişine ender rastlanan bir kimsedir. Türkçe şiirleri bir divanda toplanmıştır.


Advertisement

Yorum yazın