Mahmud Münir Paşa

Mahmud Münir Paşa, türk devlet adamı (? 1844 – İstanbul 1899). Maliye nazırı Musa Saffeti Paşanın kethüdası Necip Efendinin oğlu. Paris’te okudu. 1862’-de Türkiye’ye döndü. Hariciye Tahriratı Ecnebiye kaleminde görev aldı. Bir süre sonra Paris elçiliği kâtipliği göreviyle Fransa’ya gönderildi. Aynı yerde konsolos (maslahatgüzar) oldu. İstanbul’a geldi ve Tahriratı Hariciye müdürlüğüne tayin edildi. 1874’te Divanı Hümayun tercümanlığına getirildi. 1878’de teşrifatı umumiye nazırı oldu ve vezirliğe yükseltildi, (m)


Advertisement

Yorum yazın