Mahreci Aklam

Mahreci Aklam, memur yetiştirme amacıyle kurulan okul; maliye nazın Kemal Efendinin önayak olmasıyle kuruldu (1862). Rüştiyelerden bir üst dereceydi, önce adı Mektebi Aklâm’ûv, 1864’te Mahreci Ak-lâm’a çevrildi. Smâvlar, Meslisı Maarifte yapılıyor, yazı (hat) ve imlâda başarı gösteremeyenlere diploma verilmiyordu. Okul önce tek sınıflıydı; sonra sınıf sayısı üçe çıkarıldı. Okulu bitirenler çeşitli dairelerde görevlendirildi. Okul 1876’da kapandı, (l) Mahreci Mekâtibi Askeriye, Osmanlı devletinde askerî idadilere öğrenci yetiştirmek için açılan (1864) rüştiye mektebi. Bu okullar Mühendishanei Bahrü Hümayun ve Mühendishanei Berrü Hümayun ile Tıbbiye ve Harbiye’nin idadi sınıflarına öğrenci verirdi. Bütün bu okulların idadî sınıfları Galatasaray’da İdadîi Umumî adiyle birleştirilince, Mühendis mektebinde idadî öğrencilerinden boşalan yere de bu idadîlerin ihtiyat sınıfı taşındı; böylece burada Mahreci Mekâtibi Askeriye adı altında genel bir rüştiye mektebi açıldı. Bir süre sonra İdadîi Umumî (1867), Galatasaray’dan kaldırılarak her okulun idadisi .kendi bünyesine bağlandı; bir kısmı da Kukli’de toplandı. Askerî rüştiyeler açılıncaya kadar (1875) Mahreci Mekâtibi Askeriye, öğretime devam etti. Okulda öğrenim süresi dört yıldı. Şu dersler okutuluyordu: mantık ve tatbikat, kavaidi arabiye (arapça dilbilgisi kuralları), kavaidi Osmaniye (osmanlıca dilbilgisi kuralları), Fransızca, hesap, hendesei hat-tiye (düzlem geometri), genel coğrafya, resim, hüsnü hat (güzel yazı); [m]


Advertisement

Yorum yazın