Mahsup nedir

MAHSUP veya MAHSUR sıf. (ar. hisâb’-dan mahsüb). Esk. Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş.

♦ i. Büyük bir zata mensup kimse: Keçeci-zade İzzet Molla, Halet Efendinin mahsupları arasında idi. || Mahsup etmek (edilmek), hesaba geçirmek (geçirilmek): Re-sûl-i Ekrem ise bu kerre ona, gerek kendisi için ve gerek biraderzadeleri olan U-kayl ve Nevfel için bedel vermesini emrettikte muharebeden elinden alınmış olan altunların bu bedellere mahsub edilmesini taleb ve rica etti (Cevdet Paşa). || Mahsubunu yapmak, hesabına geçirmek: Bilmem kaç yıl önce bir muallimeye dam tamiri i-çin iki yüz elli kuruş vermişler, onun senedi yokmuş: «Neye bu paranın mahsubu yapılmamış? Senet nerede? Bulamazsan mahkemeye gidersin!» diye ter ter tepiniyordu (R. N. Güntekin).

— Huk. Bk. ANSİKL.

— Muhas. Mahsup fişi, mahsupların yazıldığı fiş.

— Tic. Borçlanılmış daha yüksek bir tutar üstünden nakten veya mal olarak yapılan ödeme: Borçlu bulunduğumuz hesap üzerinden, bu çek, iki bin liralık bir mahsup teşkil ediyor.

— ansİkl. Huk. Borçlu, alacaklıya karşı, çeşitli alacaklar yüzünden aynı nitelikte e-dimler borçlanmış olabilir. Meselâ borçlunun alacaklıya birden fazla para borcu vardır. İşte bu halde borçlu, alacaklıya olan borçlarının tamamını karşılamağa yetecek miktarda ödemede bulunmazsa, yerine getirdiği edimin, borçlarından hangisine mahsup edileceği, yani hangisinin ödenmiş sayılacağı meselesi ortaya çıkar. Borçlar kn. md. 85 ve 86, mahsup yönünden, şu sırayı izlemektedir: 1. borçlunun beyanı: borçlu, ifada bulunurken, hangi borcunu yerine getirdiğini beyan ederse ifa, o borca mahsup edilir; 2. alacaklının beyanı i borçlu herhangi bir açıklamada bulunmamışsa, o zaman ifa, alacaklının makbuzda açıkladığı borca mahsup edilir; 3. ne borçlu, ne de alacaklı bir beyanda bulunmamışsa ifa, muaccel olan borca mahsup edilir. Birden fazla borç aynı anda muaccel oluyorsa ifa, borçlu aleyhine ilk takip edilen borca mahsup edilir. Takip yapılmamışsa ifa, vadesi önce dolan borca mahsup edilir. Eğer birden fazla borcun vadesi aynı anda gelmişse, mahsup, orantılı olarak yapılır. Buna karşılık, ifasında hiç bir borcun vadesi gelmemişse mahsup, teminatı en az olan borca yapılır.

+ Mahsubât çoğl. i. Esk. Mahsuplar, hesap edilmiş şeyler.

+ Mahsubiyet i. Esk. Mahsupluk, mahsup olma hali, (ml)


Advertisement

Yorum yazın