Osmanzade Taib kimdir

Osmanzade Taib kimdir – Osmanzade Taib hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

( ? – 1724) Lâle Devri şairlerindendir. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Ruznameci Osman Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimini bitirdikten sonra, müderris oldu. Bir süre sonra da, kadılığa atandı. En son görevi Mısır Mollalığı’dır.

Ahmet Taip, yaşadığı çağda bilgeliğiyle, sanatıyla bütün yurtta ün salmıştır. O sıralarda III. Ahmet padişah, Damat İbrahim

Paşa da sadrazam bulunuyordu. ııı. Ahmet Taip’in İbrahim adındaki şehzadenin doğumu üzerine yazdığı bir kasidesini pek beğenerek, şaire “Sultan-üş-Şuara” (Şairler Sultanı) unvanını verdi. Ahmet Taip.gerek nükteli sözleri, gerekse sanattaki hüneri sayesinde, Lâle Devri’nin en önde gelen kişilerinden biri sayılagelmiştir.

Başlıca eserleri, “Divan”, “İcmal-üt-Teva-rih”, sadrazamların hayatını anlatan “Hadi-kat-ül-Vüzera”dır. Ayrıca, arapçadan türkçe-ye birkaç çeviri eseri de vardır.


Advertisement

Yorum yazın