Öyküleyici Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Konuyu, eylem içinde verme ve gösterme biçimidir. Nasıl her eylemin bir ortaya çıkış, bir gelişim ve bir de sona eriş durumu varsa öyküleyici anlatımda da böyle bir süreç görülür. Öyküleyici anlatımda bir durumdan bir duruma geçme, bir aşamadan bir aşamaya dönüşme bu tür anlatımın belirleyici özelliklerindendir.

Olay ve olgular ya birbirinin uzantısı ya da geriye ve ileriye sıçrayışlar yapılarak verilir. Ancak bu olay ve olgular dizisi birbirine bağlantılı bir bütün oluşturur. Bunlara ilaveten, anlatımın dokusuna şu iki tip soru egemendir: “Ne oldu”, “Nasıl oldu” ya da “Ne oluyor”, “Nasıl oluyor”.

Öyküleme, olay kaynaklı bir anlatım tekniğidir. Olayın olmadığı yerde Öyküleme yapılamaz. Bir kahraman ya da kahramanların belli bir zaman diliminde yaşadıkları anlatılır öykülemede. Öyküleme, anlatımı yönüyle betimlemeye çok benzer. Ancak betimlemede durağanlık vardır; öykülemede ise hareketlilik, değişkenlik esastır.

Kimi öykülemelerde ise belli bir zaman diliminde yaşanan olaylar değil, alışkanlıklara bağlı olarak her zaman görülebilen durumlar da aktarılır. Bu tür öykülemeler doğal olarak gerçek öykülemeden farklıdır. Bunlara açıklayıcı öyküleme denir.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Öyküleyici Anlatım


Advertisement

Yorum yazın