Felsefe Nedir

FELSEFE, madde ve hayatı, bunun evren, toplum, ruh gibi türlü belirtilerini inceleyen bilimdir. Felsefe, insanın yaradılışı ve eviren içindeki yeriyle ilgilenir. Felsefe, bu sorunlar üzerinde eleştirici bir düşünceye dayanan fikirler sistemidir. Geniş ölçüde pozitif bilimlerden yararlanır. ... Okumaya devam edin →

Gordion Antik Kenti Hakkında Bilgiler

GORDİON, Anadolu’da Eskiçağ’da kurulan Frigya‘devletinin başkentidir. Ankara’nın 100 km. kadar güneybatısında, Ankara – Eskişehir yolu yakınında, İç Anadolu bölgesinin kuzey kenarındadır. Porsuk çayının Sakarya ırmağına kavuştuğu yere yakındır. Kral Yolu ... Okumaya devam edin →

Germiyanoğulları Beyliği Hakkında Bilgiler

Germiyanoğulları Beyliği Hakkında Bilgiler GERMİYAN OĞULLARI, Batı Anadolu’ da kurulan bir Türk beyliğidir (1302 -1390) ve (1402- 1429). önceleri Türk boylarından birinin adı olan germiyan, sonradan bir aile ile bu beyliğe denilmiştir. Germiyan Türkmenlerinin, Ce-lâleddin Hammşah ... Okumaya devam edin →

Fırat Nehri Nerededir

Fırat Nehri Nerededir – Fırat Nehri Hakkında Bilgiler FIRAT, Ön Asya’da en büyük ırmak. İki büyük kaynak kolundan Karasu, Erzurum ovasını kuşatan dağlardan, özellikle Dumlu dağından doğar. Öbür büyük kolu, Muratsuyu, Van gölünün kuzeydoğusundaki Aladağ’dan çıkar. ... Okumaya devam edin →

Fecr-i Ati Edebiyatı Özellikleri

Fecr-i Ati Edebiyatı Özellikleri Edebiyatı Cedideden sonra gelişen bir edebiyat hareketinin adıdır. Tahsin Nahit, Müfit Ratıp, Emin Bülent Ahmet Haşim, Şebabettin Süleyman, Ali Süha, bir araya gelerek bir edebiyat topluluğu meydana getirdiler (1907). İkinci meşrutiyetten (1908) sonra, ... Okumaya devam edin →

Gensoru Nedir

GENSORU, açıklanması gerekli görülen bir durum hakkında milletvekilleri tarafından başbakana veya bir bakana yöneltilen ve soruşturma konusu yapılması istenebilen sorudur. Gensoru, Bakanlar Kurulu üyelerinin siyasal sorumluluğunu araştıran bir yoldur. Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. ... Okumaya devam edin →

Fatih Camii ve Külliyesi

FATİH CAMİSİ ve KÜLLİYESİ, İstanbul’da Fatih semtinde II. Mehmet tarafından yaptırılmıştır (1462 – 1470). Mimarı, Sinanüddin Yusuf’tur. Bu külliye, Fatih camisi, Sahn-ı seman medreseleri, imareti ve hastanesiyle zamanının en önemli bir kültür merkezi olmuştur. Fatih camisi, ... Okumaya devam edin →

Fatımiler Hakkında Bilgiler

FATIMÎLER, Kuzey Afrika’da devlet kuran Şii bir hanedandır (910-1171). Hz Muhammed’in kızı Fatma’nın soyundan geldiklerini ileri sürerek bu adı almışlardır. Fakat bu durumun gerçek olduğu doğrulanmamıştır. Şiîliğin Ismailiye mezhebine bağlı olan Ubeydullah, Kuzey Afrika’da ... Okumaya devam edin →

Faşizm Nedir

FAŞİZM, İtalya’da, Birinci Dünya savaşından sonra Mussolini’nin kurduğu bir rejimdir. Tek partinin diktatörlüğüne, milliyetçilik heyecanına ve meslek kuruluşlarına dayanıyordu. İtalya’da Birinci Dünya savaşından sonra, büyük bir ekonomik bunalım baş gösterdi. Köylüler ... Okumaya devam edin →

Hava Kirlenmesi Nedir

HAVA KİRLENMESİ, endüstri merkezlerinde veya yörelerinde, özellikle az yağışlı ve hava akımlarının yetersiz olduğu yerlerde görülür. Hava, endüstri kuruluşlarının gaz şeklindeki artıklarıyla (duman, is, vb.) kirlenir, önemli etken yakıttır (petrol, kömür vb.). Bu gaz maddeler, ... Okumaya devam edin →

Albümoz Nedir – Albümozlar

Albümoz Nedir – Albümozlar Hidroliz sırasında albüminlerin verdiği bir yıkılma ürünüdür. Protein sindirimi sırasında beliren ilkel maddeler de albümozlardır. Albümozlar ısı etkisiyle pıhtılaşmazlar. Yalnız, amonyum, ya da çinko sülfat ile doyurulurlarsa, çökelirler. Kanda ... Okumaya devam edin →

Albüminüri Hastalığı Nedir

Albüminüri Hastalığı Nedir İdrarda albümin bulunmasına “albüminüri” denir. Albüminüri böbrek süzgecinde bir bozukluk bulunduğunu gösterir. Kızıl, kabakulak, kızamık, grip, yılancık gibi ateşli hastalıklarda, gebelikte, geçici bir albüminüri görülebilir. Bright ... Okumaya devam edin →

Albümin Nedir

Suda eriyebilen ve nötr tepki gösteren proteinli maddelerdir. Karbon, oksijen, azot, hidrojen, kükürtten oluşurlar. Albüminler, glikolden başka bütün amino asitleri kapsarlar. Kükürt yüzdeler» yüksektir; tuzlarla çökertilmesi çok güçtür. Ancak % 70-100 oranındaki eriyiklerle çökerler. ... Okumaya devam edin →

Türk – Amerikan İkili Anlaşmaları

Türk-Amerikan ikili anlaşmaları, Türkiye’nin askeri ve ekonomik yardım karşılığında ABD’ye askeri ve ekonomik kolaylıklar sağlamasını öngören 100’e yakın anlaşma. Bir bölümü iki ülkenin anayasal temsili organlarında onaylanarak yürürlüğe ginniş, büyük çoğunluğu ... Okumaya devam edin →

Türdeş Topluluk Nedir – Popülasyon Nedir

Türdeş Topluluk Nedir – Popülasyon Nedir türdeş topluluk, popülasyon olarak da bilinir, biyolojide, bir türün belirli bir çevre içinde yaşayan bireyleri. Türdeş toplulukların incelenmesi, sınırlandırılmış bir çevreden seçilen bitki ya da hayvan türünün sayı ve öbür karakteristikler ... Okumaya devam edin →