Ticari Mümessil Nedir

Ticari Mümessil Nedir

Ticari mümessil, bir ticari işletme sahibi tarafından işlerini idare etmek üzere görevlendirilmiş ve ticari kuruluş adına imza yetkisine sahip kişidir. Ticari mümessil geniş yetkilerine karşın işletme sahibine bağlı ve onun direktiflerine uymakla yükümlüdür. Ticari vekil ticari mümessil sıfatını taşımaksızın bir ticari işletme sahibi tarafından kuruluşun bütün işleri ya da belirli bazı işlemleri için temsil ile görevlendirilen kimsedir. Bu kişi bütün işleri çevirmek için gerekli temsil yetkisiyle donatılmışsa genel ticari vekil, belirli bazı işlemlerde temsil yetkisine sahipse yalnızca ticari vekil sıfatını taşır.

Bir ticari işletmenin merkezin dışındaki yerlerde işletme adına iş yürüten yardımcılarına da gezici tüccar memuru adı verilir. Bu kişilerle işletme sahibi arasındaki ilişki genellikle bir hizmet akdi ya da vekâlet akdi çerçevesinde serbestçe düzenlenir.

Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem (hizmetli) gibi bağımlılık durumunu açığa vuran bir kimliği olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ya da bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi ya da bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir. Acente bağımsız bir yardımadır; bağımsız bir ticarethane işletir. Acentenin faaliyetinin temel amacı hizmet karşılığı ücret almaktır; kural olarak ücretten başka maddi bir çıkan yoktur.

Komisyoncu, alım satım işlerinde ücret karşılığında kendi adına ve temsil ettiği kimse hesabına değerli kâğıtlar ve taşınır mallann alım ve satımını yapan kimsedir. Aldığı direktife uygun olarak üçüncü kişilerle sözleşme yapmak ve yürütmekle yükümlüdür. Görevi karşılığında aldığı ücretten başka, temsil ettiği kimse hesabına yürüttüğü işler dolayısıyla yüklendiği borçlardan kurtarılmasını, temsil olunanın işleri için yaptığı bütün harcamalan, depo kirala-nm, taşıma ve bakım, yükleme boşaltma ücretlerini yasadan ve sözleşmeden doğan faizleriyle birlikte isteme hakkına sahiptir.

Taraflardan hiçbirine ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru, hizmetli ya da acente gibi bir sıfatla sürekli olarak bağlı olmaksızın, ticari işlere ilişkin sözleşmelerin yapılmasında taraflar arasında ücret karşılığında aracılık etmeyi meslek edinen kimseye de tellal adı verilir. Tellal sözleşme yapıldıktan sonra sözleşmenin taraflarının ad ve soyadlannı, sözleşmenin konusunu ve koşullannı, malların fiyatını ve teslim zamanını gösterir bir bordro düzenlemek ve kendi imzasını koyarak bunu taraflara vermekle yükümlüdür. Bordroyu vermiş olan tellal ücretini istemek hakkını kazanır. Kural olarak tellal yürüttüğü etkinlik için yaptığı giderlerin ödenmesini isteyemese de, sözleşmede bunun tersi öngörülebilir.


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın