Tür Nedir

Tür Nedir

tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.

Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins, bir de tür adı verilir. Bu adlardan ilki, tanımlanan türe akraba olan öbür türleri de içeren cinsi belirtir; İkincisi ise yalnızca bu türe özgü bir addır. Örneğin Gila boncuklu kelerinin bilimsel adı HelocLerma suspectum’dur. Böylece yeryüzünün herhangi bir yerindeki bir bilim adamı bu türün Meksika’da yaşayan Heloderma horridum adlı bir keler türüyle yakın akraba olduğunu kolayca anlayabilir. Gene bu sınıflandırmaya göre ortak özellikler taşıyan cinsler aynı familyada, akraba olan familyalar aynı takımda, takımlar sınıflarda, sınıflar ise filumlarda ya da bölümlerde toplanır. Canlıları aynı tür içinde sınıflandırırken bir ölçüde dış görünümlerindeki benzerlikler göz önüne alınır. Ama özellikle eşeyli üremeyle çoğalan canlıların sınıflandırılmasında en önemli ölçüt kendi aralarında döllenerek başarıyla üreyebilme yetenekleridir.

Bir türün bireyleri yalnızca kendi türünden bireylerle döllenebilir ve yaşama şansı olan yeni kuşağı verebilir. Değişik türden bazı canlıların çiftleşmesiyle melez kuşaklar ortaya çıkabilir. Örneğin katır, dişi at (kısrak) ile erkek eşeğin (eşek aygın) çiftleşmesinden doğar. Ama bu melezler hemen her zaman ya doğar doğmaz ölür ya da kısırdır. Bu nedenle türler arası çaprazlama başarılı sayılmaz.

Yalnızca tür içi döllenme olanağının olması evrim açısından son derece önemlidir. Çünkü bu sayede bir türün bireyleri, öbür türlere kapalı olan ortak bir gen havuzundan beslenebilir.

Aynı gen havuzundan beslenen bireyler arasında bile her zaman genetik farklılıklar söz konusudur. Bu nedenle, genetik yapıları belirli bir ortamda yaşamaya elverişli olmayan bireyler yerlerini daha elverişli durumdaki bireylere bırakmak üzere elenirler. Bu doğal ayıklanma süreci, gen havuzunun evrimleşmesi sırasında elverişli değişikliklerin giderek türün standart genetik yapısı haline gelmesini sağlar. Genetik farklılıklar bir türün bireyleri arasında ortaya çıktığına ve bu bireyler değişiklikleri ancak kendi türlerinin yeni kuşaklarına aktarabildiklerine göre, evrimin tür düzeyinde gerçekleştiği söylenebilir.

Bir türün başka bir türe dönüşecek biçimde evrimleşmesinin ilk basamağında alttürler yer alır. Bazen değişik alttürlerin bireyleri arasında döllenme gerçekleşebilir, ama doğan yavruların çoğu kısır erkeklerdir. İkinci basamaktaki aratürler ise öbür ara-türlerin bireyleriyle çok ender olarak döllenebilir ve ortaya çıkan tüm erkek bireyler kısırdır. Doğal ayıklanma sonucunda bu aratürler kardeş türlere ayrılır. Kardeş türlerin arasında görünüş bakımından hemen hiçbir fark olmamasına karşın döllenme gerçekleşmez. Kardeş türler zamanla evrimleşerek morfolojik ve taksonomik açıdan değişik türlere dönüşürler


Advertisement

Yorum yazın