Eczacılık kanunu – Eczacılık yasası

Huk. T.C. sınırları içinde eczacılık yapabilmek için: 1. Türk vatandaşı olmak; 2. Türkiye eczacılık fakülte veya okullarından birinden mezun bulunmak gerekir; yabancı bir ülkeden diploma alınmışsa 3. maddeye göre kurulacak bir jüri tarafından imtihan edilmek gerekir; 3. Diplomalar Sağlık ve Sosyal Yardın) bakanlığınca tescil edilmelidir. Yüz kızartıcı bir suçtan bir yıl hapse mahkûm olanlar, meslekî bir suçtan bir yıl hapse mahkûm olanlar ile meslekî yetkilerini kötüye kullanmaktan ö-türü haklarında beş yıl içinde iki defa meslek ve sanatın tatili cezasına karar verilenler, sanatın icrasına engel daimî bir hastalığı bulunanlar, eczacılık yapamazlar (md. 4). Bu hallerden biri sonradan ortaya çıkarsa, ruhsatname geri alınır (md. 6).

ölen, hacredilen veya mesleğini yapmağa engel daimî bir hastalığa tutulan eczacının eşi veya çocuklarına eczanenin bir sorumlu müdür tarafından işletilmesi şartıyle ruhsat verilir (md. 8). Ancak çocuklar veya karı koca adına sorumlu müdürün eczaneyi işletmesi beş yılı aşamaz, ölenin çocuğunun eczacılık öğrenimine başlaması halinde, öğrenimi bitinceye kadar sorumlu müdür idareye devam eder (md. 9). Usulüne uygun bir ruhsat olmadan 1. maddede yazılı yerleri açanlar 3 aydan bir yıla kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Fiil, eczacılık yapma hakkı olmayanlarca işlenirse, hapis 6 aydan, para cezası ise 1 000 TL.dan aşağı olamaz. Eczane işletmeğe başladıktan sonra mücbir sebep dışında mazeretsiz olarak, eczane bulunan yerlerde 30, eczane olmayan yerlerde 10 gün eczanesini kapalı tutan eczacı 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Sosyal Sigortalar kanununun 123. maddesine göre, Sosyal Sigortalar kurumu da bazı hallerde, kanunda gösterilen özel kayıt ve şartlar altında eczane açabilir. (-> Bibliyo.) [ml]

Yorumları Gör (3)